ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι - Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax  : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000 - Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Ανακοινώνεται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EXTRA EXTRA LARGE A.Ε.», Α.Φ.Μ. : 094094190 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000, ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συνήλθε στις 7 Δεκεμβρίου 2020 αποφάσισε : (α) τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από πενήντα έξι λεπτά (€ 0,56) σε είκοσι έξι λεπτά (€ 0,26) και (β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι και είκοσι λεπτά (€ 713.656,20), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής.
 
Στις 08-12-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2410749, η με αριθμό 13448/08-12-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ (ΑΔΑ : ΨΜ41469ΗΕΘ-Ν6Μ), η οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της 07-12-2020 και προς τούτο εκδόθηκε η με αριθμό 2284901/08-12-2020 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.
 
Περιστέρι, 08-12-2020
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Βιργινία Μ. Φωκά
 
TOP
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Extra Large έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.
Είσοδος Μελών
Είστε ήδη εγγεγραμένος χρήστης;
Συνδεθείτε εδώ:
Ωράριο καταστήματος: Δευτέρα, Τετάρτη, Σαββάτο 10.00 - 16.00, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10.00 - 14.00 & 17.00 - 20.30